Cursos presencials

Comunicació en llengües estrangeres (Anglès A2)

Informació del curs

  • "IDIOMES"

  • Del 2 d'octubre al 15 de desembre de 2023

  • Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

  • Durada: 220 hores + 25 hores de pràctiques de perfeccionament

  • Preu: 100% Subvencionat

  • Col·lectiu: Preferentment persones aturades.


1. Requisits d'accés

Per accedir a la formació, s'ha de complir almenys algun dels següents criteris:

  • No diposar de formació.
  • No a haver superat amb anterioritat  la prova de competències clau d’A2.
  • No disposar d’acreditació de nivell de llengua estrangera A2 o superior.

2. Resultats de l'aprenentatge

Comprensió oral

Comprendre missatges breus, clars i senzills, en llengua estàndard, dins d’un context i sobre assumptes coneguts en un grau que permeti satisfer necessitats bàsiques, captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i els detalls rellevants i el tipus de registre, formal o informal.

Expressió oral

Utilitzar totes les estratègies de comunicació i els recursos expressius disponibles per superar les possibles dificultats de comprensió mútua o en converses i situacions de comunicació senzilles de la vida quotidiana, personals o professionals.

 Realitzar intervencions breus i senzilles, comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació bàsiques.

Comprensió escrita

Comprendre textos breus utilitzats en la vida quotidiana, tal com receptes, instruccions, correspondència personal o fulletons.

Extreure informació global i específica de textos escrits autèntics o adaptats, senzills i d’extensió limitada, podent preveure significats amb el suport del context.

Expressió escrita

Redactar missatges breus, notes o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió bàsiques i amb un repertori i control limitat dels recursos lingüístiques.

 Estratègies de aprenentatge

Comunicar-se en la llengua estrangera, encara que es produeixin errors gramaticals o de pronunciació, utilitzant tots els recursos dels que es disposi, tant bibliogràfics com digitals.

Context sociocultural

Reconèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials que incideixen més en la vida diària, així com els que es refereixin al propi àmbit, per plasmar-los en el propi comportament i la comunicació.

Valorar l’aprenentatge de la llengua estrangera com mitjà de comunicació i comprensió intercultural, evitant qualsevol tipus de discriminació i d’estereotips lingüístics o culturals.

3. Continguts

1.- Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa.

2.- Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa

3.- Produccions orals en llengua angles

4.- Produccions escrites en llengua anglesa

Inclou drets d'examen de l'Universitat d'Oxford.

4. Subvenció

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Ministeri d'Educació i Formació Professional i financiat a càrrec del Servei Públic d'Ocupació Estatal.


No deixis passar aquesta oportunitat, inscriu-te ara!
Inscripció On-line

Centre de Formació

EL TEU PRINCIPAL ACTIU

Segueix-nos!

Agenda