Emissió de Documentació

Emissió de Documentació

Emissió de certificats Online


La Cambra de Tarragona ofereix un nou servei de tramitació de Certificats d'Origen i Legalització de Documents ONLINE.

Aquest servei redueix el temps i els costos que dediquen les empreses. L'empresa sol·licitant pot recollir els documents en la dependència de la Cambra de Tarragona o rebre'ls l'endemà a la seva seu* (sense costos addicionals).

* (Totes les sol·licituds rebudes abans de les 13 h. es lliuraran en l'empresa l'endemà. Aplicable per a tota la península).

Avantatges:

 • Reducció de temps en la realització del tràmit, amb els avantatges que ofereix la nostra plataforma.

 • No és necessari disposar dels impresos oficials abans del tràmit, evitant així errors d'impressió i sobrecost per a l'empresa.

 • Pot realitzar el tràmit a qualsevol moment.

 • S'eviten desplaçaments innecessaris.

Requisits:

Per realitzar els tràmits ONLINE és necessari:

 • Que la Cambra de Tarragona disposi de la documentació de l'Empresa per a la realització d'aquests tràmits. Consulta l'apartat inferior "Què necessito per tramitar-ho?"

 • Certificat digital Camerfirma o altres certificats digitals.

 • Alta en la nostra plataforma. Sol·licíta-la a: Núria Silvestre nsilvestre@cambratgn.org.

Enllaços d'interès


Què és?

El Certificat d'Origen és un document que acredita que les mercaderies al ser despatxades, són originàries d'un determinat país o territori.

L'origen ve determinat pel país o territori on ha estat fabricat el producte o on ha sofert l'última transformació substancial.

Per a què serveix?

El Certificat d'Origen serveix per acreditar l'origen de les mercaderies que s'importen o exporten, condicionant el tractament comercial que es doni a les mateixes al moment de la seva entrada en un territori duaner, ja que s'apliquen controls duaners, sanitaris i comercials diferenciats segons el país d'origen.

Han de reunir una sèrie de condicions:

 • Haver estat expedit per una autoritat o organisme que ofereixi les garanties necessàries i estigui degudament facultat per a això al país en el qual s'expedeix aquest certificat.

 • Contenir totes les indicacions necessàries per a la perfecta identificació de la mercaderia, entre unes altres, les següents: naturalesa de la mercaderia, nombre d'embalums, pes brut i net, nom de l'expedidor, etc...

 • Certificar sense ambigüitat que la mercaderia a la qual es refereix és originària d'un país determinat.

Documents d'interès

Per a la correcta visualització d'aquesta plantilla és necessari disposar de l'Acrobat Reader Versió 9

Què necessito per tramitar-ho?

Per a la tramitació de la documentació referent a exportacions, la Cambra de Tarragona necessita la fitxa de registre de Signatures, amb la finalitat de registrar les persones autoritzades per a la realització d'aquests tràmits.

Per registrar les signatures autoritzades ha de lliurar en la Cambra de Tarragona la següent documentació:

 • Escriptura de constitució de l'empresa (Original i còpia).

 • Model 036 de l'Agència Estatal Tributària (Declaració censal d'alta)

 • Escriptura de poders o nomenament de la persona que signa la documentació (Original i còpia)

 • Fotocòpia del DNI

 • Emplenar el formulari de signatures i lliurar-ho en la Càmera de Tarragona

Cost del Certificat

40 € la emissió y 1,5 € l'imprès

Consulta els descomptes per socis de la Cambra de Tarragona

Ayuda para cumplimentar un certificado de origen

Los impresos para cumplimentar los Certificados de Origen se adquieren en la Cámara de Tarragona y deben ser cumplimentados por la empresa, a máquina/ordenador, de acuerdo con las indicaciones siguientes:

 • Casilla 1 “Expedidor” Nombre y dirección completa de la empresa exportadora.

 • Casilla 2 “Destinatario” Nombre y dirección del receptor de las mercancías enviadas.

 • Casilla 3 “País de origen” Nombre del Territorio Aduanero/País de origen de la mercancía (no deben utilizarse siglas) Ejemplo:   Unión Europea – España.

 • Casilla 4 “Informaciones  relativas al transporte” (opcional) Indicar el medio de transporte (avión, barco, etc.), referencias del barco, vuelo,…..

 • Casilla 5 “Observaciones” (opcional) Indicar otro datos, como por ejemplo, el número de albarán, factura,  la referencia del crédito documentario…

 • Casilla 6 “Designación de las mercancías” Descripción de las mercancías, según la denominación comercial y las especificaciones técnicas.

 • Casilla 7 “Cantidad” Puede expresarse en cualquier unidad de medida (Kg, litros, metros, volumen,…)

 • Casilla 8 “Visado de la autoridad competente” Este espacio está reservado para la autentificación de la Cámara de Tarragona.

Hoja de solicitud (COPIA COLOR ROSA):

 • Fecha, el sello y la firma de la empresa solicitante (Expedidor), o su representante.

 • En el dorso de esta hoja, cumplimentar la certificación de origen de la mercancía (nombre del fabricante y lugar de fabricación). En el caso de que el origen del producto no sea español es necesario presentar documento acreditativo de la procedencia del mismo.  Este formulario puede sustituirse por la cumplimentación de una Declaración de Origen de la Mercancía.

 • A este documento siempre hay que adjuntar una copia de la factura comercial de la exportación o el packing list.

¿Para qué sirve?


A las empresas que exportan, a menudo sus clientes les solicitan que aporten determinados documentos comerciales legalizados: facturas, documentos de transporte, listas de contenedores, certificados de calidad, u otros.

La Cámara de Tarragona legaliza, a las empresas de su demarcación, los documentos más habituales en las relaciones comerciales con el exterior.

¿Qué necesito para legalizar un documento?

Para la tramitación de la legalización de documentos comerciales, la Cámara de Tarragona necesita la ficha de registro de Firmas, con el fin de registrar las personas autorizadas para la realización de estos trámites.

Para registrar las firmas autorizadas tiene que entregar en la Cámara de Tarragona la siguiente documentación:

 • Escritura de constitución de la empresa (Original y copia)

 • Modelo 036 de la Agencia Estatal Tributaria (Declaración censal de alta)

 • Escritura de poderes o nombramiento de la persona que firma la documentación (Original y copia)

 • Fotocopia del DNI

 • Rellenar el formulario de firmas y entregarlo en la Cámara de Tarragoa


¿Qué necesito para legalizar un documento?

Para la tramitación de la legalización de documentos comerciales, la Cámara de Tarragona necesita la ficha de registro de Firmas, con el fin de registrar las personas autorizadas para la realización de estos trámites.

Para registrar las firmas autorizadas tiene que entregar en la Cámara de Tarragona la siguiente documentación:

 • Escritura de constitución de la empresa (Original y copia)

 • Modelo 036 de la Agencia Estatal Tributaria (Declaración censal de alta)

 • Escritura de poderes o nombramiento de la persona que firma la documentación (Original y copia)

 • Fotocopia del DNI

 • Rellenar el formulario de firmas y entregarlo en la Cámara de Tarragona


Enllaços d'interès

¿Qué es?


Las Administraciones Aduaneras de todos los países han venido concediendo ciertas facilidades para la circulación de mercancías con el fin de estimular las relaciones comerciales entre los diversos países.

Por este motivo, el 6 de diciembre de 1961 se firma el Convenio Aduanero ATA de Admisión Temporal de Mercancías y, posteriormente, el 26 de junio de 1990 el Convenio de Estambul.

El Cuaderno ATA es un documento de Admisión Temporal de mercancías válido en los países miembros de la Cadena ATA que sustituye a los documentos nacionales de exportación e importación temporal, en ciertos supuestos y cumpliendo determinados requisitos. 

¿Para qué sirve?

Para que cualquier tipo de mercancía (que no sea de naturaleza perecedera o que requiera una elaboración/ reparación) pueda viajar fuera de sus fronteras para:

 • Ser mostradas en Ferias y Exposiciones, de carácter comercial, tanto privadas como oficiales.

 • Mover mercancías y equipos para la realización de trabajos de tipo profesional: prensa, radio, cine, instalaciones técnicas, teatro, acontecimientos deportivos, etc.

 • Que los representantes comerciales enseñen sus muestrarios en varios países sin necesidad de cambiar de documentación.

Más información:

Núria Silvestre: nsilvestre@cambratgn.org
Josep Oriol Fernández: jofernandez@cambratgn.org 

Col·laboradors

arola-logo.png
caixabank-logo.png
port-tarragona.png
airfrance-klm.png

Segueix-nos!

  

Agenda