Emissió de Documentació

Emissió de certificats Online


La Cambra de Tarragona ofereix un nou servei de tramitació de Certificats d'Origen i Legalització de Documents ONLINE.

Aquest servei redueix el temps i els costos que dediquen les empreses. L'empresa sol·licitant pot recollir els documents en la dependència de la Cambra de Tarragona, tramitar-lo tot online o rebre'ls l'endemà a la seva seu* (sense costos addicionals).

* (Totes les sol·licituds rebudes abans de les 13 h. es lliuraran en l'empresa l'endemà. Aplicable per a tota la península).

Avantatges:

 • Reducció de temps en la realització del tràmit, amb els avantatges que ofereix la nostra plataforma.

 • No és necessari disposar dels impresos oficials abans del tràmit, evitant així errors d'impressió i sobrecost per a l'empresa.

 • Pot realitzar el tràmit a qualsevol moment.

 • S'eviten desplaçaments innecessaris.

Requisits:

Per realitzar els tràmits ONLINE és necessari:

 • Que la Cambra de Tarragona disposi de la documentació de l'Empresa per a la realització d'aquests tràmits. Consulta l'apartat superior "Què necessito per tramitar-ho?"

 • Certificat digital Camerfirma o altres certificats digitals.

 • Alta en la nostra plataforma. Sol·licíta-la a: Michelle Dames administracio@cambratgn.org).

Enllaços d'interès


Què és?

El Certificat d'Origen és un document que acredita que les mercaderies al ser despatxades, són originàries d'un determinat país o territori.

L'origen ve determinat pel país o territori on ha estat fabricat el producte o on ha sofert l'última transformació substancial.

Per a què serveix?

El Certificat d'Origen serveix per acreditar l'origen de les mercaderies que s'importen o exporten, condicionant el tractament comercial que es doni a les mateixes al moment de la seva entrada en un territori duaner, ja que s'apliquen controls duaners, sanitaris i comercials diferenciats segons el país d'origen.

Han de reunir una sèrie de condicions:

 • Haver estat expedit per una autoritat o organisme que ofereixi les garanties necessàries i estigui degudament facultat per a això al país en el qual s'expedeix aquest certificat.

 • Contenir totes les indicacions necessàries per a la perfecta identificació de la mercaderia, entre unes altres, les següents: naturalesa de la mercaderia, nombre d'embalums, pes brut i net, nom de l'expedidor, etc...

 • Certificar sense ambigüitat que la mercaderia a la qual es refereix és originària d'un país determinat.

Informació d'interès

Per a la correcta visualització d'aquesta plantilla és necessari disposar de l'Acrobat Reader Versió 9

Què necessito per tramitar-ho?

Per a la tramitació de la documentació referent a exportacions, la Cambra de Tarragona necessita la fitxa de registre de Signatures, amb la finalitat de registrar les persones autoritzades per a la realització d'aquests tràmits.

Per registrar les signatures autoritzades ha de lliurar en la Cambra de Tarragona la següent documentació:

Cost del Certificat

En format paper 45 € la emissió i 2,10 € l'imprès
En format digital 45 € la emissió i 1,62 € tràmit digital

Consulta els DESCOMPTES per socis de la Cambra de Tarragona

Ajuda per emplenar un certificat d'origen

Els impresos per emplenar els certificats d'origen s'adquireixen a la Cambra de Tarragona i han de ser emplenats per l'empresa, a màquina / ordinador, d'acord amb les indicacions següents:

 • Casella 1 "Expedidor" Nom i adreça completa de l'empresa exportadora.

 • Casella 2 "Destinatari" Nom i direcció del receptor de les mercaderies enviades.

 • Casella 3 "País d'origen" Nom del territori duaner / país d'origen de la mercaderia (no s'han d'utilitzar sigles) Exemple: Unió Europea - Espanya.

 •  Casella 4 "Informacions relatives al transport" (opcional) Indiqueu el mitjà de transport (avió, vaixell, etc.), referències de l'vaixell, vol, ... 

 • Casella 5 "Observacions" (opcional) Indiqueu altres dades, com per exemple, el nombre d'albarà, factura, la referència del crèdit documentari ...

 • Casella 6 "Designació de les mercaderies" Descripció de les mercaderies, segons la denominació comercial i les especificacions tècniques.

 • Casella 7 "Quantitat" Pot expressar-se en qualsevol unitat de mesura (kg, litres, metres, volum, ...)

 • Casella 8 "Visat de l'autoritat competent" Aquest espai està reservat per a l'autenticació de la Cambra de Tarragona.

Full de sol·licitud (CÒPIA COLOR ROSA):

 • Data, el segell i la signatura de l'empresa sol·licitant (expedidor), o el seu representant.

 • Al dors d'aquest full, emplenar la certificació d'origen de la mercaderia (nom del fabricant i lloc de fabricació). En el cas que l'origen del producte no sigui espanyol cal presentar document acreditatiu de la procedència del mateix. Aquest formulari es pot substituir per l'ompliment d'una Declaració d'Origen de la Mercaderia.

 • A aquest document sempre cal adjuntar una còpia de la factura comercial de l'exportació o la llista de paqueteria.

Per a què serveix?A les empreses que exporten, molt sovint els seus clients els hi sol·liciten determinats documents comercials legalitzats: factures, documents de transport, llistes de contenidors, certificats de qualitat o altres.

La Cambra de Tarragona legalitza els documents més habituals en les relacions amb l'exterior.

Què necessito per a legalitzar un document?

Per la tramitació de la legalització de documents comercials, la Cambra de Tarragona necessita tenir l'empresa i les persones autoritzades registrades per la realització d'aquests tràmits.

 • Escriptura de constitució de l'empresa (Original i còpia)

 • Model 036 de l'Agència Estatal Tributària (Declaració censal de alta)

 • Escriptura de poders o nomenament de la persona que signa la documentació (Original i còpia)

 • Fotocòpia del DNI

 • Complimentar el formulari de signatures i lliurar-lo a la Cambra de Tarragona

Sol·licitud presencial

Presentar a les oficines de la Cambra de Tarragona el document que necessita legalitzar que ha de portar:

 • Signatura original visible d'alguna persona autoritzada o el logotip de l'empresa visible.

 • Aportar original addicional dels documents a legalitzar per l'arxiu de la Cambra

Sol·licitud online

La Cambra de Tarragona ofereix un servei de legalització de documents comercials online. 

Aquest servei redueix el temps i els costos per les empreses.


Accés a la tramitació online

Què és?


Les administracions duaneres de tots els països han vingut concedint certes facilitats per a la circulació de mercaderies per tal d'estimular les relacions comercials entre els diversos països.

Per aquest motiu, el 6 de desembre de 1961 es va signa el Conveni duaner ATA d'Admissió Temporal de Mercaderies i, posteriorment, el 26 de juny de 1990 el Conveni d'Istanbul.

El Quadern ATA és un document d'Admissió Temporal de mercaderies vàlid en els països membres de la Cadena ATA que substitueix als documents nacionals d'exportació i importació temporal, en certs supòsits i complint determinats requisits.

Per a què serveix?

Perquè qualsevol tipus de mercaderia (que no sigui de naturalesa perible o que requereixi una elaboració / reparació) pugui viatjar fora de les seves fronteres per:

 • Ser mostrades en Fires i Exposicions, de caràcter comercial, tant privades com oficials.

 • Moure mercaderies i equips per a la realització de treballs de tipus professional: premsa, ràdio, cinema, instal·lacions tècniques, teatre, esdeveniments esportius, etc.

 • Que els representants comercials ensenyin els seus mostraris a diversos països sense necessitat de canviar de documentació.

Més informació:

Núria Morant Sabater: nmorant@cambratgn.org

Michelle Dames: administracio@cambratgn.org 

Col·laboradors

arola.jpg
caixabank-logo.png
port-tarragona.png
jeuneafrique1.jpg
the-africa-report.jpg

Segueix-nos!

Agenda