Cens Electoral

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL

De conformitat amb el que preveu l’article 2 de l’Ordre ICT/1074/2021 de 30 de setembre, per la que es declara obert el procés electoral per a la renovació dels plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, s’exposa el cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona, actualitzat a data 1 de gener de 2021.

El termini d’exposició és de 30 dies de conformitat amb el que determina l’article 2 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, el qual finalitza el dia 22 de novembre de 2021.

En aplicació del que determina l’article 3.1 de l’anterior Decret, els interessats poden presentar reclamacions dirigides al Comitè executiu de la Cambra fins el dia 7 de desembre de 2021. Aquestes reclamacions hauran de ser presentades per escrit signades de manera manuscrita a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona, situada a l’Avinguda Pau Casals Núm. 17, 43003 TARRAGONA o mitjançant correu electrònic signat digitalment tramés a registre@cambratgn.org.

Podeu consultar-lo aquí: Cens electoral de Cambra de Tarragona


EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO ELECTORAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Orden ICT/1074/2021 de 30 de septiembre, por la que se declara abierto el proceso electoral para la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, se expone el censo electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona, actualizado a fecha 1 de enero de 2021.

El plazo de exposición es de 30 días de conformidad con lo que determina el artículo 2 del Decreto 175/2018, de 31 de julio, sobre el régimen electoral de les Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cataluña, el cual finaliza el día 22 de noviembre de 2021.

En aplicación de lo que determina el artículo 3.1 del anterior Decreto, los interesados pueden presentar reclamaciones dirigidas al Comité ejecutivo de la Cámara hasta el día 7 de diciembre de 2021. Estas reclamaciones deberán ser presentadas por escrito firmado de forma manuscrita en la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona, sita en la Avenida l’Avinguda Pau Casals Núm. 17, 43003 TARRAGONA o a través de correo electrónico firmado digitalmente enviado a registre@cambratgn.org

Podeis consultarlo aquí: Censo electoral de Cambra de Tarragona

Segueix-nos!

Agenda