Cens Electoral

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL

De conformitat amb el que preveu la Resolució EMT/2117/2022, de 4 de juliol, per la qual es donen instruccions sobre l’inici del període i la forma d’exposició al públic dels censos electorals de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya en el procés electoral per a la renovació dels seus òrgans de govern, s’exposa el cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona, actualitzat a data 1 de gener de 2022.

El termini d’exposició és de 30 dies naturals, de conformitat amb el que determina l’apartat 1 de la resolució abans esmentada, el qual finalitza el dia 4 d’octubre de 2022.

Els interessats poden presentar reclamacions dirigides al Comitè Executiu de la Cambra fins el dia 19 d’octubre de 2022. Aquestes reclamacions hauran de ser presentades per escrit i signades de manera manuscrita a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona, sítia a l’Avinguda Pau Casals Núm. 17, 43003 TARRAGONA o mitjançant correu electrònic signat digitalment tramés a registre@cambratgn.org.

Podeu consultar-lo aquí: Cens electoral de Cambra de Tarragona


EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO ELECTORAL

De conformidad con lo previsto en la Resolución EMT/2117/2022, de 4 de julio, por la que se dan instrucciones sobre el inicio del periodo y la forma de exposición al público de los censos electorales de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Cataluña en el proceso electoral para la renovación de sus órganos de gobierno, se expone el censo electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona, actualizado a fecha 1 de enero de 2022.

El plazo de exposición es de 30 días naturales, de conformidad con lo que determina el apartado 1 de la resolución antes mencionada, el cual finaliza el día 4 de octubre de 2022.

Los interesados pueden presentar reclamaciones dirigidas al Comité Ejecutivo de la Cámara hasta el día 19 de octubre de 2022. Estas reclamaciones deberán ser presentadas por escrito y firmadas de manera manuscrita en la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona, sita en la Avenida l’Avinguda Pau Casals Núm. 17, 43003 TARRAGONA o a través de correo electrónico firmado digitalmente enviado a registre@cambratgn.org

Podeis consultarlo aquí: Censo electoral de Cambra de Tarragona

Segueix-nos!

Agenda