Eleccions 2023

Eleccions 2023

Procés electoral

Aquest any 2023, a la Cambra de Comerç de Tarragona hi haurà eleccions per renovar el Ple de la Cambra, el seu òrgan de govern i representació.

En el procés electoral poden votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis i/o tinguin el seu domicili, social o fiscal, dins la demarcació de la Cambra de Comerç de Tarragona.

Calendari electoral

Com a resum i a efectes informatius(*) el calendari electoral és el següent:

Del 24/5/2023 al 7/6/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials. Les candidatures es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra, i en horari d'atenció al públic (de 8h a 15h).

Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d’un candidat per cada lloc a cobrir es celebraran votacions amb el següent calendari:

De les 9.00h del 15/9/2023 a les 9.00h del 19/9/2023: Votacions telemàtiques.

De les 10.00h a les 17.00h del 20/09/2023: Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra, en l’Av. Pau Casals 17, Tarragona.

Del 21/09/2023 al 27/9/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures d’empreses de major aportació.

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa

Enllaç a la comprovació del cens electoral 

Publicació dels documents:

Documentació electoral

D'acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de Comerç, posem a la vostra disposició els següents documents:

  1. Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autònoms).

  2. Model normalitzat de presentació de candidatura per Organització Empresarial.

  3. Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació.

  4. Model de sol·licitud de cens electoral.

Procés electoral

Aquest any 2023, a la Cambra de Comerç de Tarragona hi haurà eleccions per renovar el Ple de la Cambra, el seu òrgan de govern i representació.

En el procés electoral poden votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis i/o tinguin el seu domicili, social o fiscal, dins la demarcació de la Cambra de Comerç de Tarragona.

Terminis de presentació de candidatures

  • Les candidatures elegibles per sufragi dels electors i electores es presentaran en el període comprès entre el dia 24 de maig de 2023 i el dia 7 de juny de 2023, ambdós inclosos, i en horari d'atenció al públic (8h a 15h).

  • Les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials es presentaran en el període comprès entre el dia 24 de maig de 2023 i el dia 7 de juny de 2023, ambdós inclosos, i en horari d'atenció al públic (8h a 15h).

  • En el cas de les empreses de major aportació voluntària, les candidatures es presentaran en el període comprés entre el dia 21 de setembre de 2023 i el dia 29 de setembre de 2023, ambdós inclosos, i en horari d'atenció al públic (8h a 15h).

Enllaç a la comprovació del cens electoral 

Publicació dels documents:

 

Amb aquesta publicació complim el previst a la Disposició Addicional de la Convocatòria electoral.

Segueix-nos!

Agenda