Informació i mesures relacionades amb la COVID19 

Mesures adoptades pel Govern Central


  Informació actualitzada de tota la normativa
dictada per motiu de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 - Clica aquí

Reial decret llei 21/2020 que estableix la competència de les comunitats autònomes en la gestió de la fi de la desescalada, excepte en matèria sanitària, i estableix normes en centres de treball, educatius, transports, sistema de salut per a la detecció precoç de la Covid19 i altres qüestions a l'finalitzar l'Estat d'Alarma - Clica aquí

Reial Decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector de el vi per fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID19, i pel qual es fixa una norma de comercialització en el sector del vi i es modifica la regulació sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i el programa de suport a al sector de el vi - Clica aquí

Pla per a la transició cap a una nova normalitat, guia de la Fase 3 - Clica aquí

Pla per a la transició cap a una nova normalitat, guia de la Fase 2 - Clica aquí

Ministeri de Transports i Mobilitat-Navegació Marítima. Ordre ministerial que prorroga les restriccions a l'entrada en ports espanyols de creuers, estableix noves normes sobre els permisos i llicències de navegació per a tripulants i ordena el trasllat d'embarcacions per al seu manteniment - Clica aquí

Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per la transició cap a una nova normalitat - Clica aquí

Ordre INT/409/2020, de 14 de maig
, per la qual es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països de la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 - Clica aquí

Ordre TMA/410/2020, de 14 de maig, per la qual es limita l'entrada a Espanya a les aeronaus i vaixells de passatge a través dels punts d'entrada designats amb capacitat d'atenció a emergències de salut pública d'importància internacional - Clica aquí

Reial Decret Llei 18/2020, mesures en defensa de l'ocupació. Pròrroga dels ERTOS per força major derivats per la Covid-19 fins el 30 de juny, amb detall de les condicions i els beneficis per a les empreses que s'acullin a ells - Clica aquí

El Ministeri d'Indútria, Comerç i Turisme ha publicat 12 guies per prevenir els contagis de covid-19 al sector turístic - Clica aquí

Planficació per la transició cap a la normalitat. Guia de la Fase 1 - Clica aquí

Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la la fase 1 del Pla de desescalada cap a la nova normalitat - Clica aquí

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital ha posat en marxa un nou paquet d'ajuts, dotats amb 70 milions d'euros, per accelerar la formació digital de joves i empreses a través del programa AceleraPyme - Clica aquí

L'Agència Tributària posa en marxa un nou Servei d'ajuda per la confecció del model 131 de règim de mòduls de l'IRPF i/o model 330 del règim simplificat d'IVA pels autònoms que anavem a les oficines de l'AEAT i ara no poden pel tancament d'oficines - Clica aquí

Preguntes freqüents sobre el pla de transició - Clica aquí

Des del dilluns és obligatori l'ús de mascaretes en el transport públic. Aquesta obligació afecta també als nens a partir de 3 anys. El Ministeri de Consum ha publicat una guía sobre mascaretes que s'han d'utilitzar. En el transport privat també és obligatori, depenent del nombre d'ocupants - Clica aquí

Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascàres en els diferents mitjants de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per la transició cap a una nova normalitat - Clica aquí

Ordre SND/386/2020, de 3 de maig,
per la qual es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l'activitat del comerç minorista i de prestació de serveis, així com de les activitats d'hostaleria i restauració en els territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 - Clica aquí

Propostes per la recuperació i la reconstrucció econòmica
i social d'Espanya - Clica aquí

Protocol i guia de bones pràctiques
dirigides a l'activitat comercial en l'establiment físic i no sedentari - Clica aquí

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig,
per la qual s'estableixen les condicions per l'abertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per la pràctica de l'esport professional i federat - Clica aquí

Ordre Ministerial que determina les activitats econòmiques
que podran acollir-se a la moratòria de sis mesos sense interessos en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social - Clica aquí

Pla de transició cap a una nova normalitat - Clica aquí

Annex I - Panell d'indicadors que seran avaluats per l'avanç d'una fase a una altra - Clica aquí

Annex II -
Previsió orientativa per a l'aixecament de les limitacions d'àmbit nacional establertes en l'Estat d'Alarma, en funció de les fases de transició - Clica aquí

Annex III
- Cronograma orientatiu per a la transició - Clica aquí

Reial Decret Llei 
15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació. Recull de mesures adoptades per reduir els costos operatius de pimes i autònoms, reforçar el finançament empresarial, fiscals i per facilitar l'ajust de l'economia i protegir l'ocupació - Clica aquí

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Convenio con Cámara de Españ. Resolució sobre el conveni subscrit entre ambdues institucions pel desenvolupament de la plataforma tecnològica que creua informació d'oferta i demanda de material de protecció - Clica aquí

RD-Ley 14/2020 Mesures tributàries.
S'amplia fins el 20 de maig el termini per presentar i ingressar les declaracions trimetrals d'IVA i els pagaments fraccionats d'IRPF i Impost de Societats. En el cas dels pagaments domiciliats la moratoria s'esten fins el 15 de maig - Clica aquí

Resolución que prorroga hasta el 31 de mayo la flexibilización de los tiempos de descanso de los transportistas - Clica aquí

RD-Ley 487/2020 que ordena la pròrroga del Estat d'Alarma
fins a les 0:00 hores del 26 d'abril - Clica aquí

Resolució per la que es posa en marxa el segon tram de 20.000 milions
d'euros de la linia d'avals prevista al Real Decreto Ley 8/2020 d'avals del ICO a pimes i autònoms - Clica aquí

Guia de bones pràctiques
en els llocs de treball del Ministeri de Sanitat - Clica aquí

Principals mesures d'impacte econòmic i laboral pel Sector
Turístic i els seus treballadors - Clica aquí

Ordre TMA / 305/2020, de 30 de març,
per la qual es modifica l'annex de l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries - Clica aquí

Ordre SND / 307/2020, 30 de març
, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació de el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball - Clica aquí

Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març
, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19 - Clica aquí

Reial Decret Llei 9/2020, de 27 de març,
pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 - Clica aquí

Full informatiu ERTE,
elaborat pel Servicio Público de Empleo Estatal  SEPE - Clica aquí

Document del SEPE per la sol·licitud col·lectiva de prestacions per atur per la suspensió o reducció de la jornada a conseqüència del COVID-19 - Clica aquí

Resolució de 25 de març de 2020
, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics de l'COVID-19 - Clica aquí


Ordre TMA/273/2020, de 23 de març,
per la que es dicten les instruccions sobre la reducció dels serveis de transport de viatgers - Clica aquí

Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la que es declaren serveis esencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries - Clica aquí

Correcció d'errors del Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, per la que s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 - Clica aquí

Ordre del Ministeri de Sanitat SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la suspensió d'obertura d'establiments d'allotjament turístic - Clica aquí

Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/259/2020
, de 19 de març, per la que es dicten instruccions sobre transport per carretera i obertura de tallers. - Clica aquí 

Preguntes freqüents de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre les consultes realitzades - Clica aquí

Preguntes freqüents 
en resposta a les consultes formulades al Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç en relació amb l'estat d'alarma - Clica aquí

Guía de bones práctiques pels establiments del sector comercial del Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç - Clica aquí 

Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/254/2020, de 18 de març, per la que es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri. - Clica aquí

Mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, recollides en el Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març - Clica aquí

Mesures recollides al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 - Clica aquí

Mesures recollides al Reial Decret-llei 7/2020 de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 - Clica aquí

Informació  per a pimes, en relació al COVID-19 a la “Plataforma Pyme” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Clica aquíSegueix-nos!

Agenda