Informació i mesures relacionades amb la COVID19 

Adreces de contacte

Consultes generals:
registre@cambratgn.org

Consultes certificats d'origen i quaderns ATA:

Núria Silvestre nsilvestre@cambratgn.org

Consultes comptabilitat:
Pere Huguet phuguet@cambratgn.org

Consultes presidència i direcció:
Dolors Anglès dangles@cambratgn.org

Consultes formació:
Josep Oriol Fernández jofernandez@cambratgn.org

 

Segueix-nos!

Agenda