Formació i talentCursos Presencials > Dades del curs

Dades del curs:

ANGLÈS GESTIÓ COMERCIAL TARDA: Nivell B1 i/o superior. Formació teòrica i pràctica amb accés a examen oficial.
14/05/2018
Dates:
Del 14 de maig al 17 de juliol de 2018
Horari:
De dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 h.
Durada:
220 hores + 40 hores de pràctiques de perfeccionament+40 FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Col.lectiu:
Prioritàriament aturats
Preu:
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

Objectius:

Com resoldre de forma correcta i fluïda les labors de gestió administrativa de les relacions 

comercials/empresarials en llengua anglesa, desenvolupant els processos de comprensió i expressió oral i 

escrita generats per aquesta activitat. Com resoldre de forma correcta i fluïda les situacions d’atenció al client en llengua anglesa, desenvolupant els processos de comprensió oral i escrita, i expressió oral generats per aquesta activitat. Com utilitzar el sentit de la simplicitat en l’expressió per reduir frases senzilles en missatges complexos.

Com emprar la imaginació i creativitat per poder utilitzar missatges i expressions en diferents situacions de comunicació. Com utilitzar la iniciativa i disposició activa a la utilització de la llengua anglesa. Crear una actitud positiva cap a la interpretació de missatges implícits en la comunicació. Com mostrar interès per la correcció formal del llenguatge en les intencions dels interlocutors. Com poder contrastar el funcionament de diferents llengües parlades com a mitjà per aconseguir un aprenentatge eficaç.

Continguts:

- Verb: consolidació del present, simple i continu, del pretèrit imperfecte, simple i continu, del futur, pretèrit perfecte, for and since, pretèrit plusquamperfet, condicional, subjuntiu, Consolidació d'adjectius i pronoms, Consolidació de verbs auxiliars, Consolidació d'adverbis de quantitat, Consolidació d'adverbis de freqüència, Comparatius i superlatius, Oracions d'infinitiu, Preposicions, Adverbis: as well as; seldom; barely; a little; rather; quite; fairly;... + base form, o + adjectiu, Phrasal verbs and prepositional verbs, Infinitiu i Gerundi. Oracions d'infinitiu i gerundi contrastades, Conjuncions. Oracions subordinades, La veu passiva, Oracions de relatiu, Oracions condicionals, L'estil indirecte. Diferències entre say i tell, Regles de puntuació i ús de majúscules, Positive and negative questions with positive and negative statements, Expressions amb verbs causatius: to have (get) something done,...

- Estructures Lingüístiques: What about someone? I'd like..., Could you...please, Do you mind if?, What about something?, How important it is?, How long does it take?, How do I get?, 2.a persona d'imperatiu + and + infinitiu sense to, I've just, The same as, Different from, Used to + base form, Either...or, Neither ...nor, I should think, I guess, Why don't we?, Why not?, Roughly speaking,... - Fonètica: Enfasis en la comprensió oral, Pronunciació clara i correcta

- Expressions i Lèxic Comercial i Empresarial, Ofertes i comandes, lliuraments de mercaderies, Facturació, Comptabilitat, pagaments, descomptes, bancs, Imposats, fiscalitat, Reclamacions, Condicions de venda, terminis, Exportació/importació, Transports, embalatge, assegurances, magatzematge, Qualitat, quantitat de producte, Termes tècnics del producte, Garantia, Normes nacionals/internacionals/UE, Publicitat, Garantia

Requisits d'accés
Tenir un dels següents títols:

a) B.U.P. cursat i/o FP I branca administrativa
b) Experiència professional com a Secretari/a o Administratiu Comercial, i/o haver superat el curs d'ocupació d'alguna de les dues ocupacions citades.
c) Haver superat el curs específic d'Anglès: Atenció al Públic o posseir coneixements d'Inglés a nivell mitjà equivalent a 200 hores de formació.
d)Acreditar un nivell d’Anglès B1 (certificat o prova de nivell al centre)
Àmbit professional, sectors productius i sortides laborals de l’acció formativa…
Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d’altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en un departament d’atenció al client, un departament comercial, en una botiga/negoci on tingui contacte directe amb el clientela estrangera, a servei de recepció, realitzant les funcions a instàncies d’un responsable superior.
Està present en tots els sectors productius, així com en l’Administració Pública, i destaca pel seu alt grau de transectorialitat.
Inscripció:
Aquest curs està subvencionat
Aquest curs està subvencionat